โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จุดเน้น
จุดเน้น
 จุดเน้น  
          ๑.  สร้างโรงเรียนให้ดีและเด่น  (สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  ห้องสมุด  ๓  ดี)
          ๒.  เน้นให้อ่านออก  เขียนได้  ใส่ใจในวิชาหลัก  คือ  ภาษาไทย  คณิตสาสตร์  วิทยาศาสตร์   
          ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
          ๓.  ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน  (ชุมชน,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ)
          ๔.  ชวนบุคลากรสร้างวินัยด้วยกิจกรรมลูกเสื่อ – เนตรนารี
          ๕.  มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในหน้าที่