โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์/นโยบาย
กลยุทธ์/นโยบาย
กลยุทธ์
  1. การบริหารจัดการศึกษา โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)       มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
  2. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ และจุดเน้นเพิ่มเติม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ การคิดวิเคราะห์ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน
          ๓.  การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินภายนอก (มหาชน)
๔.  การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรง  ได้มาตรฐานของเด็กไทย กระทรวงสาธารณสุข
๕.  จัดการปกครอง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนเป็นผู้ดำรงตนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น

นโยบาย
โรงเรียนดอนสีนวนฯได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๖3  ดังนี้
๑.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง
และมีความสุข  ปลูกฝังความรัก  ความงดงามในความเป็นไทยเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา  ปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน
๓.  พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ให้เป็นปัจจุบัน  ทันสมัย  ที่สามารถแสดงสถานภาพปัญหา  ความต้องการ  เพื่อการวางแผนพัฒนากำหนดลงในแผนปฏิบัติการประจำปี
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้เรียน
๕.  ปรับปรุงอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เฝ้าระวังสิ่งเสพติดไม่ให้มีในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยบรรยากาศ
แห่งความสมานฉันท์
๗.  ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทันเหตุการณ์และมีคุณภาพ
๘.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น  ป.๑ - ม.๓  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้