โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พุทธศาสนสุภาษิต
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พุทธศาสนสุภาษิต
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ
มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความพอเพียงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ”
คำขวัญ
"เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 พุทธศาสนสุภาษิต
“ปญฺญา  กจฺสมิง  ปจฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก”