โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดอนสีนวนฯ ประกอบด้วย
1.หลักสูตรระดับปฐมวัย
2.หลักสูตรระดับประถมศึกษา
3.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น