โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจของสถานศึกษา
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูมืออาชีพ
เป้าหมายของสถานศึกษา
“นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นผู้มีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถ มีความพอเพียงและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”