โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนดอนสีนวนฯ            
   “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ
มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความพอเพียงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ”
ปรัชญาของโรงเรียนดอนสีนวนฯ
   "จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม  นำความรู้  สู่ความพอเพียง"