โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนดอนสีนวนฯ  สร้างเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2501  ซึ่งมีผู้ร่วมในการก่อตั้งโรงเรียน  4  ท่าน     ที่จะกล่าวถึงนี้  คือ
1.             พระอธิการเพลิน  พลสาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมวิจิตร
2.             นายเทศ   ดอนไพรธรรม
3.             นายเกลี้ยง   ดอนปิ่นไพร   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11
4.             นายอุ้น   ดอนแนไพร
                เป็นผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านนับถือ  จึงทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี    ซึ่งคิดเป็นค่าก่อสร้าง  16,880  บาท  ตัวอาคารกว้าง  8 × 24  เมตร  แบบ  008  มี  3  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี  เปิดเรียนครั้งแรกมีอุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังนี้
                มีม้านั่งคู่  30  ชุด  กระดานดำ 4  แผ่น  โต๊ะครู  2  ชุด  เสาธงชาติ  ที่ดิน  1  แปลง  จำนวน  16 ไร่  3 งาน  77  ตารางวา โดยแม่เฮี้ยม  ร่างวิจิตร  เป็นผู้มอบที่ดินให้
                โรงเรียนดอนสีนวนฯ  เปิดเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น  โดยเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2502  โดยนายบรรจบ  ศรีเจริญ  นายอำเภอหันคาเป็นประธานรับมอบและเปิดป้ายนามโรงเรียน  ในครั้งนั้นทางราชการได้แต่งตั้ง นายประชวน  หิรัญวงศ์  วุฒิครู พ. โรงเรียนวัดประชุมธรรม  ต.บ้านเชี่ยน   อ.หันคา   จ.ชัยนาท  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนชายและหญิง  รวมทั้งสิ้น  79  คน 
                โรงเรียนดอนสีนวนฯ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาการสอนขึ้นเป็นลำดับ  คือ 
                1  สิงหาคม  2508          หยุดเรียนวันโกน   วันพระ
                1  ตุลาคม   2510             โอนโรงเรียนประถมศึกษา
                11  สิงหาคม  2511        ขออนุมัติเปลี่ยนนามโรงเรียนจากโรงเรียนวัดดอนสีนวนเป็นโรงเรียนดอนสีนวน  (สำนักงานกินแบ่งสงเคราะห์  523)
                12   กันยายน  2512        เปลี่ยนวันหยุดเรียนจากวันโกน   วันพระ   เป็นวันเสาร์  วันอาทิตย์
                1   ตุลาคม  2514             ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-7
                ปีการศึกษา  2521            ให้ใช้หลักสูตรใหม่  ปี  พ.ศ. 2521  แก่ชั้น  ป.1  ปีต่อไป  ป.2 – 6
                ปีการศึกษา  2540            เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่  อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3